Lụa 01


QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

Lụa 01 bao gồm các thiết kế có sẵn với số lượng giới hạn và các thiết kế đặt hàng. Bạn có thể tạo ra một thiết kế độc nhất bằng cách tuỳ chỉnh:
1. Chất liệu và màu sắc dựa theo bảng mẫu
2. Màu sắc hoạ tiết thủ công
3. Nút Cuội độc bản

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

1. Vui lòng ký tên xác nhận sau khi điền đầy đủ thông tin và yêu cầu đặt hàng
2. Thanh toán 70% giá trị đơn hàng và 30% còn lại khi nhận hàng; hoặc giảm trực tiếp 5% trong trường hợp khách hàng thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng tại thời điểm đặt hàng.
3. Hoàn tất và giao hàng: Tối đa 14 ngày kể từ ngày xác nhận đơn đặt hàng

ORDER PROCESS

Silk 01 includes available designs in limited quantities and pre-order designs. You can create an unique design by customizing:
1. Material and color based on samples
2. Manual texture colors
3. Limited Pebble Button

ORDER CONFIRMATION

1. Please sign the confirmation after filling out the information and ordering request
2. Payment of 70% of the order value and the remaining 30% upon receiving your order; or directly discount 5% if customer pays the entire order value at the time of ordering.
3. Complete and delivery: Maximum 14 days from the date of order confirmation