Loyalty Program

TimTay Loyalty là chương trình tích lũy dành cho khách hàng thân thiết, với nhiều ưu đãi đặc biệt theo 03 hạng mức: Elite - VIP - Insider

Chương trình được thực hiện dưới dạng cộng dồn giá trị hóa đơn mua hàng. Các cấp hạng sẽ được cập nhật khi khách hàng đạt đến giá trị tương đương.

Elite:

 • Ưu đãi 5% tổng hóa đơn
 • Miễn phí vận chuyển mỗi hóa đơn mua hàng
 • Nhận trước các thông tin, chương trình khuyến mãi

VIP:

 • Ưu đãi 10% tổng hóa đơn.
 • Miễn phí vận chuyển mỗi hóa đơn mua hàng.
 • Ưu đãi đặc biệt trong tháng sinh nhật.
 • Nhận trước các thông tin, chương trình khuyến mãi

Insider:

 • Ưu đãi 15% tổng hóa đơn
 • Miễn phí vận chuyển mỗi hóa đơn mua hàng
 • Ưu đãi đặc biệt trong tháng sinh nhật
 • Nhận trước các thông tin, chương trình khuyến mãi.


TimTay Loyalty is accumulation program for loyal customers, with many special offers in 03 levels: Elite - VIP - Insider. TimTay Loyalty is made as cumulative value of purchase invoices. The tiers will be updated when the customer reaches the equivalent value.

Elite:

 • 5% discount on total bill
 • Free shipping on every purchase
 • Receive information, promotions in advance

VIP:

 • 10% discount on total bill.
 • Free shipping on every purchase.
 • Special offer in birthday month.
 • Receive information, promotions in advance

Insider:

 • 15% off total bill
 • Free shipping on every purchase
 • Special offer in birthday month
 • Receive information, promotions in advance.