This is a test page

TimTay đang tìm kiếm 

gia nhập gia đình TimTay

Gửi thông tin về 


sales person


nhân viên bán hàng

Abc


Ứng tuyển trực tiếp với chúng tôi tại đây.

store manager


cửa hàng trưởng - TT08SM

Quản lý cửa hàng

production manager


quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất

pattern designer


nhân viên kỹ thuật rập